Lendületben A XIII. Kerület

A képviselő testület 2015. január 15-én "Lendületben a XIII. kerület" címmel elfogadta a kerület 2015-2019 közötti, öt évre szóló ciklusprogramját.

Bár az elmúlt esztendők kormányzati döntései legyengítették az önkormányzati rendszert, a kerület továbbra is egyedülálló tőkevonzó képességet és növekvő gazdasági potenciált tudhat magáénak az országban, mindezt úgy, hogy sem az önkormányzat, sem annak gazdasági társaságai nem rendelkeznek sem hitel-, sem pedig adósságállománnyal.

2014. október 12-ét követően, ígéretének megfelelően dr. Tóth József polgármester a programalkotás szellemében a kerület közszereplőihez, pártokhoz, civil, társadalmi és gazdasági szervezetekhez, és természetesen a lakossághoz fordult, hogy közreműködésükkel a lehető legszélesebb körből érkező igényeket figyelembe véve építhesse bele a javaslatokat a testület az elkövetkező öt év ciklusprogramjába.

A program mindenek előtt a biztonságra, a kiszámíthatóságra és az átláthatóságra épül, emellett főbb alkotóelemei az esélyegyenlőség, a kiegyensúlyozott fejlődés és városfejlesztés, a hagyományok ápolása és természetesen továbbra is minőségi közszolgáltatások nyújtása a kerületi lakosság számára.

A "Lendületben a XIII. kerület" program céljai és intézkedései az eddig elért eredményekre, sikeres együttműködésre és dinamizmusra épülnek, melynek középpontjában a kerületi állampolgárok életminőségének javítása és a kerület további fejlesztése áll.

A kerület népessége folyamatosan nő, egyre magasabb a születések, a fiatalok és az új beköltözők száma. Ennek megfelelően a lakásállomány bővítése töretlenül zajlik. Az elmúlt két évtized alatt 18.000 lakás és egymillió négyzetméter iroda épült, s mindeközben a lakások minősége is javult és javul. Az önkormányzat évente 400 millió forintot fog korszerűsítésre fordítani.

Az elmúlt években közel 500 bérlakást építettek a kerületben, melyek száma legalább további 50-nel bővül a közeljövőben. Öt év alatt legalább 300 bérlő költözhet korszerűbb önkormányzati bérlakásba, a szükséglakások pedig megszüntetésre kerülnek. Ezek mellett a fiatalok, fiatal házasok lakáshoz jutását anyagilag támogatja az önkormányzat, múlt évben fogadta el a képviselőtestület az erről szóló rendeletet, mintegy 4.000.000 Ft-os nagyságrendben.

A kerületi városfejlesztés a munkahelyteremtéshez is hozzájárul. Körülbelül 70-80 ezer ember dogozik a XIII. kerületben. Az elmúlt ciklusban mintegy 200.000 négyzetméter iroda, kereskedelmi és szolgáltató egység épült, a folyamatban lévő és az induló építkezések száma pedig várhatóan hasonló nagyságrendet fog képviselni az elkövetkező öt esztendőben is. Az önkormányzat a közmunkaprogramot változatlanul maximálisan kihasználja, illetve továbbra is támogatja a könnyű-összeszerelő üzemek telepítését.

A közbiztonság növelése érdekében minimum újabb 50 térfigyelő kamera kerül beüzemelésre, melyekkel együtt immár 308 darab kamera áll majd rendelkezésre a kerületben. Emellett a közterület-felügyelet létszáma is bővül, és bevezetésre kerül a 24 órás készenléti szolgálat is. A közterületek szépítése, a Rákos-patak kerületi szakaszának és a Duna part-Dráva utca-Váci út innovatív fejlesztése is fontos szerepet kapott a programban, kapcsolódva a 2021-es vizes EB beruházásaihoz.

Az egészségügyi intézmények áttekintése ismét folyamatban van, az önkormányzat pedig megkezdi a 10 évnél régebben felújított háziorvosi rendelők korszerűsítését, biztosítja az elhasználódott orvosi eszközök cseréjét, illetve megvizsgálja egy nagyteljesítményű CT és MR eszköz beszerzésének és rendszerbe állításának lehetőségét, hogy ezzel is megkönnyítse és meggyorsítsa a kerületi lakosság egészségügyi ellátását. A kerület továbbra is támogatja a HPV és Pneumococcus elleni védőoltásokat és folytatja a már ismert szűrőprogramok szervezését.

A legnagyobb kihívás elé a szociális ágazat átalakulása állítja az önkormányzatot. A 2014-es esztendőben 870 millió forintot fordított segélyezésre a kerület, melynek legnagyobb részét, mintegy 60-70%-át a lakásfenntartással kapcsolatos ügyek tették ki. A másik 20-25%-ot az egészséggel, a maradék 5-10%-ot pedig az életvezetéssel kapcsolatos segélyek képezték. A 870 millió forintból a kerület 400 millió forintot fizetett, a többit az állam finanszírozta. Azonban az állam nem biztosít tovább pénzt a segélyek számára. És habár a segélyezési feladatok közül a közgyógyellátást és az ápolási díjat, melyek összesen kb. 230 millió forintos kiadást jelentettek, az állam idén elvitte a kerülettől, az így fennmaradó kb. 640 millió forintot az önkormányzatnak kell biztosítani, amely mintegy 40%-os segélyezési igény növekedést jelent a kerület számára.

Az előbbiek okán a március 1-én életbe lépő új szociális rendelet társadalmi vitája jelenleg is zajlik, idősekkel, szülőkkel, kerületi lakókkal, melynek során az önkormányzat törekszik az adók növelése nélkül, és az eddigi elvonások ellenére a szociális segélyezési értékek megtartására. A forrásbővülést egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt a térítési díjak növeléséből, illetve pályázatokból, szervezeti, módszertani változtatásokból igyekszik kigazdálkodni az önkormányzat, a szociálisan rászoruló lakosság terhelése nélkül.

 

A „Lendületben a XIII. kerület” című program a fentiekkel együtt 13 fő fejezetben 147 konkrét feladatot fogalmazott meg, melyeket az adott témakörök céljainak elérése érdekében szükséges végrehajtani.

A program pillérei

– Biztonság, kiszámíthatóság és átlátható működés, a kerület szolgálata.

– Minőségi közszolgáltatás, élhetőbb és biztonságosabb hétköznapok, egészséges környezet, az itt élők életminőségének javítása.

– Tervszerű megújulás, kiegyensúlyozott településpolitika, partnerségen alapuló városfejlesztés.

– Szolidaritás, esélyegyenlőség, támogató és aktív helyi társadalom.

– A kerületi polgárok identitásának (azonosságtudatának) megőrzése a hagyo-mányok ápolásával, a kulturális lehetőségek kibővítésével, a közösségi tevé-kenységek támogatásával.

Cél: A társadalmi távolságok leküzdése, a hátrányos csoportok és a többségi társadalom szereplőinek közelítése, a perifériára sodródott csoportok beillesztése a társadalomba.  

Feladat:

– Bővítjük a családok eltérő életszakaszaihoz igazodó sokszínű és igényes szolgáltatások körét.

– Elősegítjük változatos és működő kapcsolatokon alapuló közösségek létrejöttét és működését, támogatjuk a civilszférát.

–Olyan várospolitikát folytatunk, melynek eredményeként megőrizzük lakosság-megtartó képességünket, megakadályozzuk a szegregált területek kialakulását.

– A fiatalok önálló életkezdését bérlakással is támogatjuk.

 

A lakhatás biztonságáért

Cél: Biztosítani az önkormányzati lakásállomány folyamatos megújítását, bőví-tését, állagának megóvását. Kiemelten gondoskodni a fiatalokról, a hátrányos helyzetűekről. A társasházak energiatakarékosságot eredményező korszerűsítésének támogatása. A rászorultak lakhatási támogatását biztosító rendszer működtetése.

Feladat:

– Javítjuk az önkormányzati bérházak műszaki állapotát, évi 400 millió forintot fogunk a korszerűsítésre fordítani.

– Öt év alatt legalább 300 bérlőnket költöztetjük korszerűbb lakásba.

– Felszámoljuk az önkormányzati tulajdonú szükséglakásokat.

– A fiatalok lakásvásárlásához támogatást nyújtunk. A fiatal párok lakhatását támogatva évente 4-5 fecskelakást jelölünk ki, a lakáspályázatok 10%-át fiatal párok nyerhetik el.

– Legalább 50 bérlakással gyarapítjuk a közösségi lakások számát.

– A társasházak számára épületkorszerűsítésre évente legalább 100 millió forint értékben kamatmentes visszatérítendő támogatást biztosítunk, melyből a szociá-lisan rászoruló tulajdonostársakra jutó részt az önkormányzat átvállalja.

– Megőrizzük a rászorultak lakhatási és lakásállag javítását célzó támogatását.

– Évente 40-50 lakásbérleti jog elnyerésére pályázatot írunk ki, ennek során olyan kerületi családok is pályázhatnak, akiknek nincs önálló lakásuk.

 

Új munkahelyek létesítéséért

Cél: A fiatalokat és a munkanélkülieket képessé tenni a gyorsan változó munka-erőpiac új lehetőségeinek kihasználására. Közfoglalkoztatás szervezése a tartósan munkanélküli, de munkára képes személyeknek.

Feladat:

– Ipari tevékenységre alkalmas tömböket jelölünk ki.

– Támogatjuk a korszerű, innovatív technológiákat alkalmazó üzemek létesítését.

– Kapcsolódunk a pályakezdő fiatalok foglalkoztatását elősegítő fejlesztésekhez.

 

A szegénység és a leszakadás ellen

Cél: A  társadalmi felzárkózás biztosítása minden kerületi állampolgár számára, a szegénység okainak megszüntetése, kialakulásának megelőzése, a szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.

Feladat:

– A helyi szociális ellátórendszer színvonalát megőrizzük és a változó igényekhez igazítjuk.

– A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére pozitív diszkriminációt alkalmazunk.

– Megteremtjük a kedvezményes uszodahasználatot a hátrányos helyzetű fiatalok, kisgyerekes családok részére.

– A gyesen lévő szülő részére pályázati úton hozzájárulást nyújtunk a fővárosi közösségi közlekedés költségeihez.

– Az állampolgárok fogászati költségeinek csökkentésére támogatási formát dolgozunk ki.

– A szociálisan rászorultak veszélyeztetettségének hatásait enyhítő (szociális mosoda, élelmiszerbank) szolgáltatásokat vezetünk be.

 

A közbiztonság javításáért

Cél: Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése. Tovább erősíteni az összefogás, az együttműködés elvére épülő közösségi biztonságkezelés szemléletét. A veszélyeztetett célcsoportok áldozattá válását megelőző felvilágosító munka, a rend fenntartása a közterületeken és a közutakon.

Feladat:

– Szervezzük a fiatalok áldozattá, bűnelkövetővé válásának megelőzését szolgáló felvilágosító munkát.

– Növeljük az önkormányzati fenntartású közterület-felügyelet létszámát, bevezetjük a 24 órás készenléti szolgálatot.

– Korszerűsítjük és legalább 50 db kamerával bővítjük a közterületek távfelügyeleti rendszerét.

– Megvizsgáljuk az önkormányzati tulajdonú lakóházak távfelügyeletbe való bekapcsolásának lehetőségét.

– A körzeti megbízotti hálózat aktív és szakszerű munkáját igényeljük a kerületi rendőrkapitányságtól, és elvárjuk a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet hatékony együttműködését.

– A polgárok biztonságérzetének javítása érdekében az önkormányzat anyagilag is támogatni fogja a kerületi rendőrkapitányság a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkáját.

Cél: A kerület fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, az alulhasznosított területek rehabilitációja, fejlesztése a polgárok igényeihez alakítani a közterületeket. A városfejlesztési filozófiája tovább folytatása: nyitottság és dinamizmus, értékőrzés és megújulás. A lakó- és munkahelyi területek vonzóbbá tétele. A kulturált gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek bővítése.

Feladat:

– Lokális jelentőségű városrészközpontokat alakítunk ki, megépítjük a Klapka szolgáltatóházat.

– Folytatjuk a lakótelepek közterületeinek komplex megújítását.

– Forgalomcsillapított övezetet jelölünk ki Újlipótváros erre alkalmas területén.

– A betelepülő vállalkozások számára vonzó kisebb, környezetkímélő ipari munkahelyek létesítésére alkalmas területeket alakítunk ki.

– A kerület északi részén intermodális közlekedési csomópont kialakítását támogatjuk, megvizsgáljuk a várakozási övezet kiterjesztését a kerület teljes területére.

– A közútfelület évente legalább 3%-át megújítjuk, a még meglévő kockakő burkolatot kicseréljük.

– Ösztönözzük a zöldtechnológiák alkalmazását.

– A városkép javítása érdekében első lépésben a főútvonalak mentén lévő üzletek részvételével kerületi portálprogramot kezdeményezünk.

 

Aktív cselekvés gyermekeinkért

Cél: A társadalmi kirekesztődés, elszigetelődés, hátrányos megkülönböztetés megelőzése. A család erősítése és támogatása. A gyermekek társadalmi kirekesztődésének megelőzése, megszüntetése.

Feladat:

– Az ingyenes bölcsődei és családi napközi ellátást a lehető legszélesebb kör számára fenntartjuk.

– Az óvodai férőhelyeket szükség szerint bővítjük, minden jogos igényt kielégítünk.

– Újlipótvárosban bővítjük a családinapközi-hálózatot.

– Folytatjuk a felmenő rendszerű két tannyelvű óvodai képzést.

– Hozzájárulunk a nappali felsőfokú tanulmányokat folytató diákok internet-előfizetési költségeihez.

– Továbbra is fenntartjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszert.

– Pályázati úton hozzájárulunk a tehetséges fiatalok tanulmányi költségeihez.

– Előnyben részesítjük az érdekérvényesítési technikák elsajátítását, a demokrácia erősítését.

– Elősegítjük az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, a 16. életévet betöltő fiatalok, illetve a felnőtt lakosok részére az alapfokú végzettség megszerzését.

– Pályázati úton támogatjuk a gyermekek és a serdülők közösségi programjait.

 

Az iskolák támogatásáért

Cél: Hozzájárulás a gyermekeink ún. egész napos iskolai elfoglaltságának tartalmasabbá tételéhez. A lehetőségekhez való hozzáférés biztosítására, esélyek javítására.

Feladat:

– Kezdeményezzük a tanulók és szüleik érdekérvényesítése érdekében a kerületi szintű érdekvédelmi és szakmai munkacsoportok létrehozását.

– A komplex nyelvvizsga és az ECDL vagy ECDL Start vizsga díjának vissza-térítésével támogatjuk az önkormányzati működtetésű alap- és középfokú köznevelési intézmények kerületi lakos diákjait.

– Pályázati formában támogatjuk az önkormányzati működtetésű alap- és középfokú köznevelési intézmények tanórán kívüli programjait, tanulmányi kirándulásait.

– Iskolaépületek felújítási terveinek készítésével felkészülünk az állami pályázatok fogadására.

Cél: Az idősek részére a saját otthonban maradást elősegítő szolgáltatások szervezése a közösségi ellátások feltételeinek biztosításával. A gondolkodáson alapuló (kognitív) funkciók, képességek, a mentális egészség megőrzése és fenntartása, a szabadidő hasznos eltöltése.  

Feladat:

– Megvizsgáljuk a 70 éven felüliek – alanyi jogon járó – gyógyszertámogatása felemelésének lehetőségét.

– Támogatás a rászorultak lakhatási költségeihez.

– Az átlagnyugdíjjal, vagy annál kevesebbel rendelkező idősek a decemberi fűtési költségeikhez egyszeri támogatást igényelhetnek.

– Folytatjuk az idegen nyelvi és az informatikai tanfolyamok szervezését.

– Biztosítjuk a kedvezményes uszodalátogatás és torna feltételeit.

– Idősek számára új klubot építünk.

– Az idősek sérelmére elkövetett tipikus bűncselekmények megelőzése céljából fórumokat, tájékoztatókat szervezünk.

– Az idős korosztály speciális igényeinek megfelelő szűrővizsgálatokat szervezünk.

– Megszervezzük a Szenior akadémiát.

Cél: A kerület életében meghatározó modern információs és kommunikációs technológiai eszközök elterjesztése, gyors hozzáférés biztosítása és használati tapasztalat átadása.

Feladat:

– Folyamatosan fejlesztjük az önkormányzati intézmények informatikai eszközeit. Az óvodai és iskolai étkezési díjak elektronikus befizetésének megteremtése.

– Az önkormányzat kommunikációs eszközei közé szervezzük a különösen fiatalok által kedvelt formákat, eszközöket (android és iphone platformokon).

– A gyermekükkel otthon lévő kismamák számára ingyenes ECDL START vizsgára való felkészítést szervezünk.

– Bővítjük a közterületi, a kerület közösségi helyein, intézményeiben a WIFI elérhetőségét.

– A szociális rászorultság mértékében hozzájárulunk a nappali képzésben felsőfokú tanulmányokat folytatók internet-előfizetési díjához.

Cél: Az igényes szórakozás és közművelődés lehetőségének biztosítása. Kulturális örökségünk bemutatása, ápolása mellett az interkulturális tapasztalatszerzés ösztönzése.

Feladat:

– Fenntartjuk a kulturális szolgáltatások sokszínűségét, igényességét.

– Elősegítjük az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi kulturális értékek megismerését, befogadását.

– Ösztönözzük a helytörténeti ismeretek elmélyítését különösen a fiatalok körében.

– Támogatjuk az épített környezet értékeinek bemutatását.

– Elősegítjük a pályakezdő fiatalok és a munkanélküliek szakmai képzésének népszerűsítését.

– Támogatjuk a lakóhelyi közösségek kapcsolatépítést szolgáló rendezvényeit.

Cél: Az érdeklődők minél szélesebb körben történő bevonása, a rendszeres mozgásra való szoktatása. A nagy tömegeket mozgósító szabadidősportrendezvények további támogatása.

Feladat:

– Támogatjuk a tömegsportot és az utánpótlás-nevelést.

– Biztosítjuk a szervezett torna és uszodalátogatás feltételeit.

– Egészségügyi szűrőprogramokat szervezünk.

– A kerületi kártya érvényességét kiterjesztjük sporteseményeken való részvételre.

– Újabb szabadtéri fitnesz-eszközöket helyezünk el közterületeinken.

– Biztosítjuk a sportlétesítmények hétvégi és szünidei nyitva tartását.

– Újabb ifjúsági közösségi teret alakítunk ki.

– A Rákos-patak partján futókört építünk.

Cél: A prevenciós tevékenység erősítésével az egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, az egészségmegőrzés, az életmóddal, illetve bizonyos élethelyzetekkel összefüggésben álló betegségek megelőzése, az egészséges táplálkozás és megfelelő fizikai aktivitás kialakítása, a káros szenvedélyek mérséklése. A droghasználat prevenciója. A szakrendelések jelenlegi színvonalának megőrzése az állami finanszírozás elégtelensége ellenére.

Feladat:

– Megkezdjük a tíz évnél régebben felújított háziorvosi rendelők korszerűsítését.

– Folytatjuk a szűrőprogramok szervezését.

– Kerületi nagyrendezvényeken preventív egészségügyi akciókat szervezünk.

– Biztosítjuk a Pneumococcus és a HPV elleni védőoltásokat.

– Biztosítjuk az elhasználódott orvosi eszközök cseréjét, megvizsgáljuk egy nagy teljesítményű computertomográfiai eszköz beszerzésének és rendszerbe állításának lehetőségét.

– Megteremtjük a csecsemők és kisdedek számára a rotavírus védőoltás költségeinek hátterét, és vállaljuk 6 hetestől 6 hónapos életkorig a kerületben élő kisdedek oltásának megszervezését.

– Működtetjük a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.

 

Zöldfolyosó

Cél: Minőségi közterületek kialakítása és üzemeltetése annak érdekében, hogy kerületünk vonzereje növekedjen, a polgárok életkörülményei javuljanak. A Duna-part és a Rákos-patak kerületi szakasza intenzív fejlesztésének támogatása, elősegítése. Együttműködés a vasút menti területek mielőbbi rendezése céljából a fővárossal és a szomszédos kerületekkel.

Feladat:

– Kezdeményezzük a 2021-es vizes vb beruházásaihoz kapcsolódóan a Duna part–Dráva utca–Váci út és Rákos-patak közötti szakasza fejlesztését, a közvetlen vízparti kapcsolat bővítését.

– Megkezdjük a Rákos-patak partjának szakaszos közparki fejlesztését.

– Folytatjuk a közpark-közkert fejlesztési programot.

– További szökőkutak építésével csökkentjük a nyári kánikula kedvezőtlen hatásait.

– Talajvízkutas locsolóhálózattal költségkímélően biztosítjuk az öntözővizet.

– Évente 300 fát ültetünk el közterületeinkre.

– Bővítjük a járda- és közpark-takarítási kapacitásunkat.

– B+R, közösségi közlekedési csomópontok környékén kerékpártárolókat, -támaszokat helyezünk el.

 

Színesebb lakótelepek

Cél: A lakótelepek értékes zöldfelületi arányának megőrzése, a változó igényekhez való megfeleltetése. A közterek felújításával, a környezet hatékony védelmével a lakóterületek vonzerejének növelése.

Feladat:

– Kezdeményezzük az újlipótvárosi forgalmi rend felülvizsgálatát.

– Pályázatot írunk ki a tömbbelsőkben lévő udvarok fejlesztésére.

– Új szökőkutakat létesítünk.

– Az Árpádhíd-fő környékén folytatjuk a pihenőparkok felújítását.

– Előkészítjük az Esztergomi utca, Dagály utcától északra eső szakaszának kiépítését.

– A Gidófalvy lakótelep közparki területeit és játszótereit megújítjuk.

– A Cserhalom utcai 120 kV-os légvezeték földbe helyezését és a közút új nyomvonalon történő kiépítését előkészítjük.

– A Béke–Tatai lakótelepen folytatjuk a zöldfelületek felújítását.

– A Gyöngyösi utcai lakótelep komplex közterületi felújítási terv elkészítése és megvalósításának megkezdése.

– Parkjaink felében biztosítjuk a talajvizes öntözőhálózat kiépítését.

 

Sétálóutcák

Cél: A sétálóutcák a kerület új közösségi találkozóhelyeivé váltak, fenntartásukra kiemelt figyelmet fordítunk.

Feladat:

– Megvizsgáljuk új sétálóutca létesítésének lehetőségét, elsősorban a zsúfolt és közösségitér-hiányos pontokon.

Virágos kerület

Cél: Folytatjuk virágosítási programunkat.

Feladat:

– 50 új virágtartó oszlopot helyezünk ki, elsősorban Újlipótvárosban.

– Évente 60 000 tő egynyári virágot ültetünk.

 

Tisztább közterületeket

Cél: Támogatást nyújtunk a társasházaknak a kiemelt közterületeken lévő járdák takarításához, a házfalakat elcsúfító falfirkák eltüntetéséhez.

Feladat:

– Növeljük az önkormányzat által rendszeresen takaríttatott gyalogosfelület nagyságát.

– Legalább 50 db új közterületi utcai szemétgyűjtőt helyezünk ki.

Cél: A közösség és az annak otthont adó ökológiai rendszer hosszú távú érde-keinek egyensúlyba hozatala. A jövő generációinak életminőségét veszélyeztető, nem fenntartható folyamatok visszaszorítása. Alkalmazkodás a globális klímaváltozás helyi hatásaihoz, csökkenteni kell az azt kiváltó okokat.

Feladat:

– Feltárjuk a kerületben a társadalom és az infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

– A legfrissebb fenntarthatósági és klímavédelmi ismereteket folyamatosan beépítjük a döntéshozatali folyamatokba.

– Környezettudatos beruházásokkal példát mutatunk a helyi közösségnek.

– A kerületi Környezetvédelmi Alap ésszerű felhasználásával támogatást nyújtunk az egyének és közösségek számára a környezetminőséget javító tevékenységekhez.

Cél: A felhasznált energia és a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a megújuló energiaforrások arányának növelése.

Feladat:

– Az önkormányzat intézményeiben, gazdasági társaságainál a bevitt energia mennyiségét csökkentjük.

– Közintézményeinket fokozatosan alkalmassá tesszük a megújuló energia felhasználására.

– A társasházak számára nyújtott támogatások elbírálásakor előnyt élveznek a hőszigetelés vagy a megújuló energiaforrások (napenergia, talajhő, hulladék-hő) hasznosítása céljából beruházók.

– Közlekedésszervezéssel és városfejlesztéssel csökkentjük a környezeti ártalmakat, javítjuk a kerékpáros közlekedés feltételeit.

Cél: A helyi civil társadalom megerősítése, a hatékony és konstruktív társadalmi párbeszéd, a szervezeti részvételen alapuló, jól működő helyi demokrácia-gyakorlás. Hozzájárulás a társadalmi szolidaritáshoz, a különböző vélemények megjelenítéséhez, a kerületi állampolgárok életszínvonalának emeléséhez, a lokálpatriotizmus erősítéséhez.

Feladat:

– Támogatjuk a közös célok megvalósulását szolgáló helyi közösségek létrejöttét, szerveződéseiket.

– A nyilvánosság, az önkormányzati döntések előkészítése érdekében „e-részvétel” kiszélesítése.

– Döntések előkészítésekor szakmai találkozáson kérünk véleményeket, javaslatokat.

– A helyi civil szervezetek munkájához önkormányzati támogatást biztosítunk, eszközeit bővítjük.

 

Alapelvünk

Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait, fejlesztéseit, nagyrészt önerőből valósítja meg. Számunkra a felelős gazdálkodás, a „saját lábon állás” nem csupán külső kényszer következménye, hanem a felelős polgári magatartás alapja.

Cél: Az erőforrás-hatékonyság, környezetbarát gazdálkodás, a versenyképességünk javítása. Az alacsony széndioxid-kibocsátás, a megújuló energiaforrások növekvő használata, a környezetvédelem (biológiai sokféleség) megőrzése, új környezetbarát technológiák alkalmazása.

Feladat:

– Megújuló energiaforrások növekvő használata.

– Energiatakarékos, alacsony széndioxid-kibocsátású, környezetbarát technológiák alkalmazása, felhasználásuk támogatása.

– Korszerű munkahelyek létrehozásához tartozó feltételek kialakításának elő-segítése, a K+F szektorra és az innovációs tevékenységekre, valamint a kkv-kre fókuszálva.

– A kompakt város elv és az ökovárosi életmód mind szélesebb körű érvényesítése.

– A kerületben működő cégek bevonása, ösztönzése a városfejlesztésbe.

– A kerületben keletkező jövedelmek, haszon minél nagyobb részének helyben tartása.

– A helyi egészséggazdasági, turisztikai kínálat fejlesztése, bővítése.

– Takarékos, átlátható és egyensúlyi gazdálkodás folytatása.

– Felhalmozásra, bővítésre, átlagosan az éves költségvetés 15%-át fordítjuk.

– Biztosítjuk a méretarányos és korszerű intézményhálózat működtetésének feltételeit.

 

Képgaléria